Onze voorwaarden

Al onze diensten voeren wij standaard uit volgens de

ALGEMENE SLEEPCONDITIËN 1946

c.q. Bagger conditiën
Van toepassing op aannemerswerken, baggerwerken, bijzondere transporten, zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen enz.) voor zowel slepen als duwen.

De sleepdienst stelt materiaal beschikbaar slechts onder de navolgende bepalingen:
Voor rekening van de eigenaar van het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp (of zo dit niet is degene met wie het sleep- of assistentie-contract is aangegaan, van de contractant) zijn:
a. Alle schaden die het gevolg mochten zijn hetzij van schuld of nalatigheid van de opvarenden der sleepboten, hetzij van enig gebrek aan de sleepboten, machines, sleeptrossen of ander materiaal, of die uit welken anderen hoofde ook ten laste van de sleepdienst zouden kunnen worden gebracht;
b. Alle schaden, die het gevolg mochten zijn van schuld of nalatigheid van een bemanning door de sleepdienst geleverd om dienst te doen aan boord van gesleept wordende schepen of drijvende voorwerpen.

Voor rekening van de sleepdienst zijn niettemin:
1. Schaden welke de sleepboten zelf door haar eigen schuld belopen;
2. Schaden welke schepen of voorwerpen van derden belopen door aanvaring met de sleepboten voor zover de eigenaar (resp. de contractant) bewijst, dat het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp tot deze schade niet heeft bijgedragen, noch daartoe aanleiding gegeven.

Zo dikwijls volgens de bepalingen van dit artikel enige schade voor rekening is van het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp, (resp. van de contractant) is niet alleen jegens hem, noch de sleepdienst zelf aansprakelijk, noch enig ander ondernemer aan wie de sleepdienst de uitvoering van het werk mocht hebben op- of overgedragen, maar is hij voorts gehouden om zowel de sleepdienst als zodanig andere ondernemer tegen alle vorderingen van derden ter zake van deze schade te vrijwaren en schadeloos te houden. Deze conditiën welke ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam zijn gedeponeerd, zullen worden aangehaald als de ‘Algemene Sleep conditiën’.