Al onze diensten voeren wij standaard uit volgens de

ALGEMENE SLEEPCONDITIËN 1946

c.q. Bagger conditiën
Van toepassing op aannemerswerken, baggerwerken, bijzondere transporten, zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen enz.) voor zowel slepen als duwen.

De sleepdienst stelt materiaal beschikbaar slechts onder de navolgende bepalingen:
Voor rekening van de eigenaar van het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp (of zo dit niet is degene met wie het sleep- of assistentie-contract is aangegaan, van de contractant) zijn:
a. Alle schaden die het gevolg mochten zijn hetzij van schuld of nalatigheid van de opvarenden der sleepboten, hetzij van enig gebrek aan de sleepboten, machines, sleeptrossen of ander materiaal, of die uit welken anderen hoofde ook ten laste van de sleepdienst zouden kunnen worden gebracht;
b. Alle schaden, die het gevolg mochten zijn van schuld of nalatigheid van een bemanning door de sleepdienst geleverd om dienst te doen aan boord van gesleept wordende schepen of drijvende voorwerpen.

Voor rekening van de sleepdienst zijn niettemin:
1. Schaden welke de sleepboten zelf door haar eigen schuld belopen;
2. Schaden welke schepen of voorwerpen van derden belopen door aanvaring met de sleepboten voor zover de eigenaar (resp. de contractant) bewijst, dat het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp tot deze schade niet heeft bijgedragen, noch daartoe aanleiding gegeven.

Zo dikwijls volgens de bepalingen van dit artikel enige schade voor rekening is van het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp, (resp. van de contractant) is niet alleen jegens hem, noch de sleepdienst zelf aansprakelijk, noch enig ander ondernemer aan wie de sleepdienst de uitvoering van het werk mocht hebben op- of overgedragen, maar is hij voorts gehouden om zowel de sleepdienst als zodanig andere ondernemer tegen alle vorderingen van derden ter zake van deze schade te vrijwaren en schadeloos te houden. Deze conditiën welke ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam zijn gedeponeerd, zullen worden aangehaald als de ‘Algemene Sleep conditiën’.

DEKSCHUITEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. De vergoeding, welke voor de terbeschikkingstelling van de dekschuit of bak aan de exploitant verschuldigd is, wordt berekend over het tijdvak, dat ingaat op het tijdstip, waarop de dekschuit of bak de ligplaats verlaat en loopt onafgebroken door, totdat de dekschuit of bak onbeschadigd op de vaste ligplaats is teruggebracht.
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het gebruik te allen tijde met een dag
  2. Wanneer een dekschuit of bak op verzoek van de besteller door of vanwege de exploitant naar een door de besteller aangewezen plaats gebracht of gesleept wordt, geschiedt dit brengen of slepen te allen tijde voor rekening en risico van de
 1.      Indien voor of bij het in gebruik nemen van de dekschuit of bak geen melding is gedaan van     daaraan gebleken gebreken, wordt de besteller steeds geacht de dekschuit of bak in goede staat te hebben aanvaard en is hij verplicht om de dekschuit of bak in dezelfde staat terug te geven.
  1. De besteller is aansprakelijk voor alle schaden, niets uitgezonderd, gedurende de gebruikstijd van de dekschuit of bak, door wie ook toegebracht, zelfs wanneer de beschadiging buiten zijn schuld heeft plaats
  2. De besteller is eveneens aansprakelijk voor alle schaden met of door de dekschuit of bak aan derden toegebracht gedurende de tijd dat deze bij hem in gebruik is en hij verplicht zich om de exploitant te vrijwaren tegen alle aanspraken, welke derden tegen deze als eigenaar en/of exploitant van de dekschuit of bak te dier zake mochten doen
 1.      De exploitant is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van   de op of in de dekschuit resp. bak geladen goederen, zelfs wanneer die schade of dat verlies door een gebrek van de dekschuit of bak mocht zijn ontstaan.
  1. Bij en op het ogenblik van het in gebruik nemen van de dekschuit of bak tot op het ogenblijk, dat deze door de besteller aan de gewone ligplaats zal zijn terug geleverd, neemt de besteller alle risico en aansprakelijkheid voor eventueel door hen of met de dekschuit of bak te lijden schade, uit welken hoofde de oorzaak ook, zelfs wanneer die voortvloeit uit een gebrek van de dekschuit of bak, op zich en voor zijn
 1.       Indien tengevolge van gesloten water de  dekschuit of bak niet naar haar gewone ligplaats kan   worden teruggebracht, eindigt de terbeschikkingstelling niet dan nadat zij op haar gewone ligplaats is terug gekeerd.
  1. Ook loopt het gebruik door, zolang een dekschuit of bak gedurende algemene of partiële staking of tengevolge van lockout niet aan haar gewone ligplaats is
  2. Gedurende de tijd, dat een dekschuit of een bak aldus ingevroren of tengevolge van staking of lockout onder berusting van de besteller blijft, is de besteller aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van alle schaden, uit welken hoofde of oorzaak ook, welke aan de dekschuit of bak of inventaris zullen worden
 1. Zon- en feestdagen worden bij het berekenen van de verschuldigde vergoeding meegeteld.
  1. Sleeplonen, haven-, sluis- en bruggelden en andere vaarkosten komen voor rekening van de besteller.
  2. De minimum gebruikstijd is een twee dagen.
  3. De besteller van een dekschuit of bak wordt geacht met bovenstaande condities bekend te zijn en daarmee bij het in gebruik nemen van een dekschuit of bak akkoord te
 1. Deze voorwaarden, welke ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam zijn gedeponeerd op 10 mei 1961, zullen worden aangehaald als: “DEKSCHUITENGEBRUIKSVOORWAARDEN 1961”.